CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ.

- Chức năng: Khoa Khoa học Cơ bản có chức năng giảng dạy các môn chung cho các lớp hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học và liên kết đào tạo với trường.

- Nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện giảng dạy các môn chung thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, chỉnh sửa bổ sung: chương trình, đề cương, ngân hàng đề thi, tài liệu, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.
 • Xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, giáo án trên cơ sở hệ thống giáo trình chuẩn quốc gia của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 • Xây dựng kế hoạch giảng dạy và thực hiện việc đào tạo theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường; Phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch môn học, kết hợp với phòng Quản lý Đào tạo kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.
 • Thực hiện công tác giáo vụ:quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định; Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo lập kế hoạch và tổ chức quản lý môn Giáo dục quốc phòng và An ninh. 
 • Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thuộc khoa quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo.
 • Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 • Tham gia các hội đồng về đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua khen thưởng…, phấn đấu xây dựng khoa KHCB ngày càng vững mạnh.
 • Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường giao. Đề xuất bổ sung, bảo trì thiết bị trong phạm vi đơn vị quản lý.
 • Quản lý nhân sự thuộc khoa.
 • Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.